Ιστοσελίδα του Ενοριακού Ναού Εισοδίων Θεοτόκου Ημεροβιγλίου Θήρας - Καλωσήλθατε στην ενορία μας
 
Τα εκκλησάκια μας
 
Ενότητες
Καλωσόρισμα
Το Μυστήριο του Γάμου
Ιεραποστολικά
Ενοριακό συμπόσιο
Ορθόδοξο γλωσσάρι
Προσευχητάρι
Παραδοσιακές Συνταγές
Τα παράξενα του κόσμου
Προτεινόμενα βιβλία
Τεχνότοπος
Πατερικός λόγος
Ορθοδοξία
Θεολογία Εικόνων
Αγιογραφίες- Ψηφιδωτά
Γνωρίζετε ότι...
Αγιορείτικη ματιά
Με ποιητική διάθεση
To Μυστήριο της βάπτισης
Λαογραφικά
Ιστορία
Το γεροντικό
Αλήθειες
Νηστείες της εκκλησίας
Σχόλια στις παραβολές
Αφιερώματα
Λόγος Επίκαιρος
Orthodox Speech
in English
Το BLOG (ιστολόγιο) της Ενορίας μας -Για θέματα επικαιρότητας
 
 
e-mail
 
ENGLISH
 
Νέα
Οι σεισμοί στα συναξάρια της Εκκλησίας
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ 2009

Η γή σειόταν ολόκληρες ώρες καί ταυτόχρονα σείονταν καί οι καρδιές τών ανθρώπων χθές στην Σαντορίνη.
Ξύπνησαν μνήμες των παλιών και αρκετοί πέρασαν την νύχτα τους στα αυτοκίνητα....

Οι σεισμοί συνδέονται μέ τήν ζωή τών ανθρώπων σέ όλες τίς ιστορικές περιόδους.
Η ιστορία διασώζει μνήμες καταστρεπτικών σεισμών που είχαν φοβερές συνέπειες καί σέ ανθρώπους καί σέ άλλα αντικείμενα.
Μέσα στό Συναξάριο τής Εκκλησίας, που διαβάζεται καθημερινά κατά τήν ακολουθία τού Όρθρου, διασώζονται οι μνήμες τέτοιων φοβερών σεισμών. Καί τό ότι ετέθησαν στό Συναξάριο, αυτό ήταν έκφραση τής ευγνωμοσύνης πρός τόν Θεό γιά τήν σωτηρία, αλλά καί τής παρακλήσεως πρός Αυτόν γιά νά μή συμβούν εκ νέου τέτοιες καταστροφικές ενέργειες.

Ο αείμνηστος Πρωτ. π. Ιωάννης Ράμφος σέ μιά μελέτη μέ τίτλο <<Μνήμαι σεισμών>> κάνει λόγο γιά τούς σεισμούς οι οποίοι πέρασαν μέσα στά συναξάρια τής Εκκλησίας. Στό τέλος δέ έχει συμπεριλάβει καί ειδική ακολουθία τήν οποία εκποίησε ο αείμνηστος υμνογράφος τής Μεγάλης τού Χριστού Εκκλησίας μοναχός Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης.

Η ακολουθία αυτή τιτλοφορείται: <<ικετήριος καί ευχαριστήριος>> καί έγινε <<εις ανάμνησιν τών εν έτει 1953 γενομένων σεισμών εις τάς Ιονίους Νήσους, Κεφαλληνίαν, Ζάκυνθον καί Ιθάκην>> καί ψάλλεται τήν 11ην Αυγούστου.

Στήν συνέχεια τού κειμένου αυτού θά ήθελα νά αναφερθώ στούς σεισμούς που μνημονεύονται στό εκκλησιαστικό Μηνολόγιο.
α) Δύο σεισμοί έγιναν τήν 25η Σεπτεμβρίου: <<ανάμνησις τού μεγάλου σεισμού, εν η τελείται η εν τώ αέρι αρπαγή τού παιδός>> καί τήν 26η Ιανουαρίου: <<μνήμη τού μεγάλου σεισμού>>. Μερικοί ισχυρίζονται ότι πρόκειται γιά έναν σεισμό, που άρχισε τήν 26η Σεπτεμβρίου καί τελείωσε τήν 26η Ιανουαρίου, αλλά ο αείμνηστος π. Ιωάννης Ράμφος ισχυρίζεται ότι πρόκειται γιά δύο σεισμούς, από τούς οποίους ο πρώτος (25 Σεπτεμβρίου) συνεχίστηκε γιά τέσσερις μήνες καί ο δεύτερος (26 Ιανουαρίου) συνεχίστηκε γιά τρείς μήνες, οπότε υπήρξαν δύο κύριοι σεισμοί μέ τίς μετασεισμικές δονήσεις τους.

Ο πρώτος έγινε στήν αρχή τής βασιλείας τού Θεοδοσίου τού Β' (408-450) καί ο δεύτερος στό τέλος τής βασιλείας του.

Ο χρονογράφος Θεοφάνης διασώζει τήν πληροφορία ότι τόσο φοβήθηκαν οι Βυζαντινοί από τόν σεισμό τής 25ης Σεπτεμβρίου, ώστε έφυγαν έξω από τήν πόλη <<καί ήσαν διημερεύοντες σύν τώ επισκόπω εν ταίς πρός Θεόν δεήσεσι λιτανεύοντες>>. Μάλιστα, κατά τήν διάρκεια τής λιτανείας <<κυμαινομένης τής γής καί παντός τού λαού κράζοντος τό Κύριε, ελέησον>> ένα μικρό παιδί ηρπάγη στόν αέρα καί άκουσε μιά θεϊκή φωνή που τού έλεγε νά αναγγείλη στόν επίσκοπο καί τόν λαό νά ψάλλουν τόν ύμνο <<άγιος ο Θεός, άγιος ισχυρός, άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς, μηδέν έτερον προστιθέντας>>,

επειδή μερικοί αιρετικοί <<θεοπασχίται>> προσέθεταν τό <<σταυρωθείς Θεός>>.
Ο ύμνος αυτός, χωρίς τήν προσθήκη <<σταυρωθείς Θεός>>, μέ εντολή τού Πατριάρχου Πρόκλου καί τής βασίλισσας Πουλχερίας θεσπίστηκε νά ψάλλεται σέ ολόκληρη τήν τότε αυτοκρατορία.

Κατά τήν διάρκεια τού σεισμού τής 26ης Ιανουαρίου γκρεμίστηκαν τά τείχη τής Κωνσταντινουπόλεως, πολλά τμήματα τής Πόλεως καί πολλές οικίες, καθώς επίσης <<ο λιμήν τών Τρωαδισίων καί τό Χαλκούν Τετράπυλον>>.

β) Ο σεισμός τής 7ης Οκτωβρίου τού έτους 524 επί τού αυτοκράτορος Ιουστινιανού τού Α'. Στά Συναξάρια γράφεται <<μνήμη τής μετά φιλανθρωπίας επενεχθείσης ημίν φοβεράς απειλής τού μεγάλου σεισμού>>.

γ) Ο σεισμός τής 26ης Οκτωβρίου τού έτους 740 μ.Χ. Ο σεισμός αυτός διήρκησε επί ένδεκα ή δώδεκα μήνες. Ο χρονογράφος Θεοφάνης γράφει: <<επτωήθησαν εκκλησίαι καί μοναστήρια, λαός τε πολύς τέθνηκεν>>.

Έπεσαν πολλοί ανδριάντες <<τά τε χερσαία τής πόλεως τείχη καί πόλεις καί χωρία εν τή Θράκη καί η Νικομήδεια εν Βιθυνία καί η Πραίνετος καί η Νίκαια, εν η μία εσώθη Εκκλησία>>.

Μάλιστα παρατηρήθηκε καί αλλαγή τών ορίων τής θαλάσσης σέ μερικά σημεία.
Σέ ανάμνηση αυτού τού μεγάλου καί φοβερού σεισμού, ο υμνογράφος τής Εκκλησίας άγιος Ιωσήφ συνέγραψε ειδικό κανόνα, ο οποίος ψάλλεται τήν 26η Οκτωβρίου, κατά τήν οποία ψάλλουμε καί τήν ακολουθία τού αγίου Δημητρίου, καί διασώζεται μέχρι σήμερα.

δ) Ο σεισμός τής 14ης Δεκεμβρίου τού έτους 557 μ.Χ. Στό Συναξάριο τής Εκκλησίας γράφεται: Μνήμη τής μετά φιλανθρωπίας επενεχθείσης ημίν φοβεράς απειλής τού σεισμού, ής παρ' ελπίδα πάσαν ελυτρώσατο ημάς ο φιλάνθρωπος Κύριος.

Πρόκειται γιά έναν φοβερό σεισμό οπυ διήρκησε δέκα ημέρες. Ο χρονογράφος Θεοφάνης αναφέρει ότι έπαθαν μεγάλες ζημιές τά δύο τείχη τής Κωνσταντινουπόλεως, κατέπεσαν πολλές Εκκλησίες, θυσιαστήρια τών Εκκλησιών καί Κιβώρια, ισοπεδώθηκαν ολόκληρες περιοχές, γι' αυτό γράφει: <<καί ουκ ήν τόπος ή προάστειον, ο ουκ έπεσεν από τής φοβεράς απειλής τού σεισμού>>.
Τ
όσο μεγάλος καί φοβερός ήταν ο σεισμός ώστε <<ου μέμνηται άνθρωπος επί τής γής εν τή γεννεά εκείνη>>. Ο αυτοκράτωρ Ιουστινιανός ο Α' ουκ εφόρεσε τό στέμμα επί ημέρας μ' (σαράντα), αλλά καί τή αγία τού Χριστού γεννήσει χωρίς αυτό (τό στέμμα) προσήλθεν εν τή Εκκλησία.

Ο Κεδρηνός αναφέρει ότι χωρίς στέμμα προσήλθε καί κατά τόν εορτασμό τών Θεοφανείων. Φαίνεται ότι έγινε μεγάλη καταστροφή καί υπήρξαν πολλά ανθρώπινα θύματα.

ε) Ο σεισμός τής 9ης Ιανουαρίου τού έτους 1870 στήν αρχή τής βασιλείας τού Βασιλείου τού Α' ήταν διαρκείας σαράντα ημερών.
Δηλαδή οι μετασεισμικές δονήσεις κράτησαν σαράντα ημέρες. Ο χρονογράφος Νικήτας Παφλαγών, αφού τόν αποκαλεί <<φρικωδέστατον>>, λέγει: κατεδαφίστηκαν πολλές Εκκλησίες, στοές καί οικίες <<κτηνών τε καί ανθρώπων αμύθητος γέγονε πανωλεθρία>> καί αυτός ο Ναός τής Αγίας Σοφίας διακινδύνευσε νά ραγίση, εάν οι κρατούντες δέν τόν επιμελούντο.

στ) Ο σεισμός τής 17ης Μαρτίου τού έτους 790, κατά τούς χρόνους τού Κωνσταντίνου τού Βασιλέως.

ζ) Ο σεισμός τής 16ης Αυγούστου τού έτους 542. Μάλιστα οι χρονογράφοι Γεδεών καί Θεοφάνης στίς περιγραφές τους ομιλούν γιά σεισμό φοβερό κατά τόν οποίον γρκεμίστηκαν Εκκλησίες, σπίτια καί τό τείχος τής Κωνσταντινουπόλεως <<καί απέθανον πολλοί καί εγένετο φόβος μέγας>>. Ο σεισμός αυτός κράτησε σαράντα ημέρες. Ο Θεοφάνης γράφει: <<καί πρός ολίγον οι άνθρωποι κατενύγησαν λιτανεύοντες καί προεδρεύοντες καί εις τάς εκκλησίας μένοντες, καί φιλανθρωπίας Θεού γενομένης επί τό χείρον γεγόνασι>>.

Οι πληροφορίες αυτές τίς οποίες συνεγκέντρωσε ο αείμνηστος π. Ιωάννης Ράμφος είναι πολύ σημαντικές καί μάς δίδουν τήν δυνατότητα νά κάνουμε τίς ακόλουθες παρατηρήσεις, οι οποίες βέβαια έχουν σχέση καί μέ τούς συγχρόνους σεισμούς.

1. H Εκκλησία υπενθυμίζει κάθε χρόνο στούς πιστούς της τίς ημέρες τών φοβερών σεισμών, που αναφέραμε, ώστε αφ' ενός μέν νά ευχαριστήσουν οι πιστοί τόν Θεό γιά τήν σωτηρία τών επιζώντων ανθρώπων, αφ' ετέρου δέ νά παρακαλέσουν τόν Θεό καί γιά τίς ψυχές τών φονευθέντων, καί γιά νά μήν επιτρέψη πάλι τήν ενεργοποίηση αυτών τών φοβερών σεισμών.

2. Οι σεισμοί ήταν πάντοτε συνδεδεμένοι μέ τήν ζωή τών ανθρώπων
καί βέβαια είχαν αρνητικές καί θετικές συνέπειες.
O Καθηγητής κ. Βασίλειος Παπαζάχος, σέ ένα παλαιότερο άρθρο του ανέλυσε τίς σύγχρονες θεωρίες γιά τούς σεισμούς, σύμφωνα μέ τίς οποίες ανάλογα μέ τίς κινήσεις, τήν απομάκρυνση ή τή σύγκλιση τών λιθοσφαιρικών πλακών, τά πετρώματα στά όρια τών πλακών αυτών τεντώνονται ή συμπιέζονται, μέ αποτέλεσμα νά σπάζουν απότομα καί έτσι δημιουργούνται τά ρήγματα, τά οποία ανάλογα μέ τό μήκος τους προξενούν τό μέγεθος τού σεισμού. Στήν συνέχεια λέγει: Οι σεισμοί αποτελούν μέρος τής φυσικής διαδικασίας γένεσης καί εξέλιξης τής γής. Είναι η διαδικασία που δημιούργησε τά βουνά καί τά δάση, τίς εύφορες πεδιάδες, τίς όμορφες θάλασσες καί τόν ορυκτό πλούτο. Συνεπώς, οι σεισμοί είναι οι εκδηλώσεις τής εξαιρετικής αλλά καί σπάνιας στό σύμπαν τεκτονικής δραστηριότητας (ζωντάνιας)
τής γής, που τήν κάνουν πολύ φιλόξενη γιά τόν άνθρωπο.

Τήν διαδικασία αυτή όχι μόνον δέν μπορούμε αλλά ούτε μάς συμφέρει νά τήν αλλάξουμε. Συνεπώς τόσο η γένεση τών σεισμών όσο καί η εμφάνιση τού ανθρώπου στή γή, έχουν τήν ίδια αιτία. Γι' αυτό πρέπει νά μάθουμε νά ζούμε μέ τούς σεισμούς καί νά αναζητούμε συνεχώς καλύτερους τρόπους μείωσης τών αρνητικών συνεπειών τους.

Ως Χριστιανοί, χωρίς νά αρνούμαστε αυτές τίς απόψεις τών επιστημόνων, δεχόμαστε ότι όλα αυτά τά γεωλογικά φαινόμενα (βροχή, αέρας, χαλάζι), όπως καί άλλα παρόμοια, γίνονται μέσα στήν δημιουργική, κυβερνητική καί σωτηριώδη ενέργεια τού Θεού, ο Οποίος επεμβαίνει όπου χρειάζεται μέ σκοπό τήν διατήρηση τής βιολογικής ζωής καί τήν σωτηρία τών ανθρώπων.

3. Οι σεισμοί, κατά τό Συναξάριο τής Εκκλησίας, συνδέονται μέ τήν φιλανθρωπία καί τούς οικτιρμούς τού Θεού. Αλλού λέγεται <<μνήμη τής μετά φιλανθρωπίας επενεχθείσης υμίν φοβεράς απειλής τού σεισμού>>, καί αλλού <<μνήμη τής μετά οικτιρμών επενεχθείσης ημίν εν τοίς καιροίς εκείνοις φοβεράς απειλής τού σεισμού>>.
Δέν μπορούμε νά εισέλθουμε στόν σκοπό τής Προνοίας τού Θεού καί νά ερευνήσουμε γιατί επιτρέπει καί παραχωρεί ο Θεός τήν εμφάνιση ενός σεισμού, κατά τό ψαλμικό: <<ο επιβλέπων επί τήν γήν καί ποιών αυτήν τρέμειν>>. Πάντως μέσα από τούς σεισμούς τής γής, γίνονται καί άλλες σεισμικές δονήσεις, πνευματικές καί σωτηριώδεις, σώζονται ποικιλοτρόπως οι άνθρωποι μέ τήν φιλανθρωπία τού Θεού.

4. Οι Χριστιανοί τής εποχής εκείνης ήξεραν νά αντιμετωπίζουν όλα τά θέματα, ακόμη καί αυτούς τούς σεισμούς, μέ τήν δέουσα προσοχή καί τό εκκλησιαστικό τους φρόνημα. Από τήν πρώτη ώρα έκαναν λιτανείες καί προσευχές. Μάλιστα, κατά τήν διάρκεια τών λιτανειών, όπως είδαμε, είχαμε καί θαυματουργικές εκδηλώσεις, ήτοι τήν αρπαγή τού παιδιού καί τήν θέσπιση τού ορθοδόξου τρισαγίου ύμνου.

Γι' αυτό καί υπάρχουν τροπάρια, Κανόνες, παρακλήσεις, ευχές γιά τήν περίπτωση σεισμών. Εκτός από μερικές περιπτώσεις, που είδαμε στήν Τηλεόραση, κατά τίς οποίες οι διασωθέντες ευχαριστούσαν τόν Θεό, δέν είδαμε αυτές τίς λιτανείες, τίς προσευχές, ή καί αυτές που έγιναν δέν θεώρησαν καλό νά τίς δείξουν τά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Οπότε αυτό δείχνει τήν διαφορά τής νοοτροπίας τών ανθρώπων τής τότε καί τής σύγχρονης εποχής.

5. Οι σεισμοί καί ο τρόπος αντιμετωπίσεώς τους δείχνει καί μιά άλλη πραγματικότητα. Οι χρονογράφοι μάς λένε ότι κατά τήν διάρκεια τών σεισμών οι άνθρωποι κατενύγησαν, έκαναν προσευχές, μετανόησαν, αλλά <<καί πάλιν φιλανθρωπίας Θεού γενομένης επί τό χείρον γεγόνασι>>, δηλαδή όταν ο Θεός μέ τήν φιλανθρωπία Του σταμάτησε τούς σεισμούς, τότε ότι μόνον επανήλθαν στήν προηγούμενη ζωή τής αμαρτίας, αλλά έκαναν καί χειρότερα. Δείχνει αυτό τήν τρεπτότητα τών ανθρώπων καί τήν σκοπιμότητα που δείχνουν σέ διάφορες φάσεις τής ζωής τους. Νά παρακαλούμε τόν Θεό νά μάς απαλλάξη από τούς σεισμούς ή νά τούς περιορίση καί ο Ίδιος νά επεμβαίνη θαυματουργικά, καθώς επίσης νά μάς βοηθά γιά νά υπερβαίνουμε τόν φόβο τού θανάτου, αφού αυτός ο φόβος δημιουργεί πανικό, απελπισία καί όλα τά παρεπόμενά τους.

Νά ευχηθούμε στόν Θεό νά αναπαύση τίς ψυχές τών ανθρώπων που πεθένουν μέσα στά συντρίμια τών κατεδαφισθέντων οικοδομημάτων, καθώς επίσης νά δίδη κουράγιο στούς πονεμένους καί νά επουλώση γρήγορα τίς πληγές τους. Νά παρακαλέσουμε ακόμη τόν Θεό νά φωτίζει τούς μηχανικούς νά κάνουν καλά τό καθήκον τους, αλλά καί νά προσφέρη τά πνευματικά Του αγαθά σέ αυτούς που μέ κίνδυνο τής ζωής τους σώζουν και βοηθούν ποικιλοτρόπως .

Έτι δεόμεθα υπέρ τού διαφυλαχθήναι τήν πόλιν ταύτην, καί πάσαι πόλιν καί χώραν από λοιμού, λιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου καί αιφνισίου θανάτου// υπέρ τού ίλεων, ευμενή καί ευδιάλλακτον γενέσθαι τόν αγαθόν καί φιλανθρωπον Θεόν ημών, τού αποστρέψαι καί διασκεδασαι πάσαν οργήν καί νόσον τήν καθ' ημών κινουμένη// καί ρύσασθαι ημάς εκ τής επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, καί ελεήσαι ημάς.

ΠΗΓΗ:http://santo-rinios.blogspot.com/

Σύνδεσμοι
Οδηγός Σαντορίνης
ΠΑΡΕΜΒΑΣΙΣ
ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ
ΑΠΟΛΟΓΗΤΗΣ ΥΠΕΡ Ι.Χ.Θ.Υ.Σ.
ΠΟΤΕ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙΣ ?
ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
ΡεσάΛτο
I.Μ.Παντοκράτορα
Ι. Μ. ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ της ΘΕΟΤΟΚΟΥ (ΠΕΛΑΓΙΑΣ)
Ι.Μ.ΛΕΜΕΣΟΥ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΝΑ
H ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
EΓΚΟΛΠΙΟ
π. ΚΩΝΣΤΑΝTIΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ mp3
MAΚΡΥΓΙΑΝΝΗ «ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ»
παπα-Λύβιος
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΣANTORINIOS
Η Εκκλησία της Ταιβάν
Ραδιόφωνο της Ι.Μ.ΛΕΜΕΣΟΥ
ΟΡΘΟΔΟΞΟ FORUM
ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ
TO OΡΘΟΔΟΞΟ ΝΕΑΝΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ -ΡΑΔΙΟ ΦΛΟΓΑ
Ενοριακό Ιστο-Λόγιο
ΤO KAΛΛΟΣ ΘΑ ΣΩΣΗ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Νέα
Θεολογικός Λόγος
ΤΑ ΔΥΟ ΕΙΔΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ-Γέρων π.Σωφρόνιος Σαχάρωφ
 
Ιστοσελίδα του Ενοριακού Ναού Εισοδίων Θεοτόκου Ημεροβιγλίου Θήρας - Hμεροβίγλι - ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ -
πίσω πάνω
powered by Marinet copyright © 2005
Marinet Web design and development